Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras" (toliau - MTC arba Mokyklų tobulinimo centras)  įsteigta 1999 m. vasario 22 d.
Mokyklų tobulinimo centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto negauna.

VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI

Veiklos tikslai skelbiami Mokyklų tobulinimo centro (toliau- MTC) misijoje, veiklos pobūdį nurodo užsibrėžtos veiklos kryptys ir prioritetai, veiklos rezultatai pateikiami vykdytų projektų bei suorganizuotų seminarų suvestinėmis.

 1. MTC MISIJA - siekiame, kad Lietuvos švietimo bendruomenė būtų laisva, atsakinga, pasitikinti, kūrybiška, profesionali, o Lietuvos mokykloje kiekvienas mokytųsi sugyventi, veikti, bendradarbiauti, mokytis, būti.
 2. MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS INICIUOJA IR VYKDO ĮVAIRIAS TEIGIAMUS POKYČIUS ŠVIETIME SKATINANČIAS VEIKLAS:
 • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms
 • Inicijuoja novatoriškus švietimo projektus

Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, projektu „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai)

 • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

 • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse
 • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi

Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

 1. VYKDYTI PROJEKTAI IR PASLAUGOS

MTC vykdo kultūrinį-edukacinį projektą „Vaikų žemė“, kurio tikslas – kurti tekstu paremtus kultūrinius ir švietimo produktus.

 • 2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Informacinė šviečiamoji kampanija tėvams apie skaitymo vaikams ir su vaikais svarbą“. Projekto partneriai: internetinis portalas Bernardinai.lt; Vilniaus SOS vaikų kaimas. Projekto tikslas -  inicijuojant viešąsias diskusijas auginti tėvų susidomėjimą skaitymo įtaka vaiko asmenybės raidai. Rezultatai: parengti video interviu su aktyviais tėčiais, publikuoti tekstai, organizuoti vieši renginiai, parengta televizijos ir radijo reklaminė kampanija. 
 • 2019 m. antrą kartą organizuotas vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Nuotykiai tęsiasi“. Dėl organizavimo buvo pasirašyta paslaugų sutartis su Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka. Finansavimą projektui skyrė Anykščių rajono savivaldybės administracija bei Lietuvos kultūros taryba. Festivalio tikslas - prisidėti prie skaitymo kultūros formavimo ir palaikymo Lietuvos regionuose, kurti vaikams ir paaugliams skirtų literatūros festivalių, mugių ir kitų viešų renginių tradiciją, prisidėti prie vaikų literatūros sklaidos ir svarbos įtvirtinimo.
 • 2019 surengtas trečiasis vaikų ir literatūros festivalis „Vaikų Knygų sala“, kuriam projektinį finansavimą skyrė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas bei Lietuvos kultūros taryba. Festivalyje apsilankė daugiau kaip 2500 dalyvių. Festivalio metu surengta Mokyklų diena, kai organizuota 16-ka kitokių pamokų su rašytojais ir iliustratoriais. Organizuota trečioji tarptautinė Vaikų knygos konferencija subūrusi 16 įvairių sričių specialistų iš Islandijos, Vokietijos bei Lietuvos ir pritraukusi 120 dalyvių (autorių, vaikų literatūros specialistų, bibliotekininkų, mokytojų ir kt.)
 • 2019 m. toliau vykdoma veikla LR kultūros ministerijos inicijuotame projekte „Kultūros pasas“. Mokytojai su mokiniais buvo kviečiami atvykti į 1,5 valandos trunkantį užsiėmimą, kurį vedė profesionalus (-i) aktorius (-ė) ir/ar profesionalus (-i) iliustratorius (-ė), psichologė. Parengti įvairių mokiniams privalomos literatūros kūrinių skaitymo užsiėmimai. Kultūros pasu pasinaudojo ir skaitymuose dalyvavo 1107 mokinių, 48 mokytojų iš 23 Vilniaus m. mokyklų. 
 • 2019 m. gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos įgyvendintas projektas KnygųKurėjai.lt: dešimties lietuviškų vaikų ir jaunimo knygų „užkulisių“ istorijos“. Projekto rezultatai: sukurta ne mažiau kaip 2018-2019 m. išleistų 10 -ties vaikų ir jaunimo knygų “pjūvių” iš rašytojų ir iliustruotojų perspektyvų bei svetainėje knygukurejai.lt pateiktas proceso aprašymas ir vaizdinė mežiaga. Dėl unikalaus turinio ir vertės visi straipsniai buvo perpublikuoti svetainėje 15min.lt. Programos “Vaikų žemė” projektai viešinami tinklalapyje vaikuzeme.lt, mtc.lt ir kt.

MTC, gavus paramą iš Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“, tęsia programos „Renkuosi mokyti!“ vykdymą. Projektu siekiama tvarių ugdymo, bendravimo ir vadovavimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiojo ugdymo kryptimi. Projektui įgyvendinti Vilniaus prekybos paramos fondas „DABAR“ skyrė daugiau kaip 80 proc. lėšų. MTC projekto įgyvendinimui subūrė penkių darbuotojų komandą. 2019 metais pirmosios 14 projekto mokyklų partnerių baigė įgyvendinti pokyčio projektus, tampo mokyklomis alumnėmis, jose buvo atliktas antrasis tyrimas, matuojantis pokyčio mastą mokykloje.  Konferencijoje „Pokyčio istorijos: ką gali mokyklos bendruomenė“ pristatytos mokyklų istorijos, o baigiamojoje konferencijoje „Mokyklos (ne)standartas“, pristatyti ir aptarti mokyklų pasiekti rezultatai.  2019 metais tęsiama partnerystė su 16 mokyklų, 22 jaunaisiais mokytojais, 32 administracijos atstovais, 48 mokytojais, 20  pedagoginių konsultantų. Naujai į projekto įgyvendinimą įsitraukė ir projekto partnerėmis tapo dar 14 mokyklų, 23 jaunieji mokytojai, 28 administracijos atstovai, 42 mokytojai, 22  pedagoginiai konsultantai. Svarbiausios įvykdytos veiklos: atrinkti RM-MK projekto pirmojo ciklo dalyviai ir mokyklos; įvyko pirmas įtraukiojo ugdymo situacijos RM-MK mokyklose matavimas (RM10); vasaros mokykla (RM10) ir lyderystės mokymai (RM9); suorganizuoti RM-MK komandoms du mokomieji vizitai į Estiją ir Latviją, RM-MK pokyčio komandos dalyvavo mokymuose, konsultacijose. Informacija apie projektą nuolat pildoma tinklalapyje www.renkuosimokyti.lt

MTC su programa „Renkuosi mokyti!“ tęsia partnerystę „Teach for all“ organizacijoje. Tai tarptautinis tinklas, jungiantis nepriklausomas visuomenines organizacijas, kurios siekia pagerinti švietimo galimybes savo valstybėse, įtraukdamos potencialius ateities lyderius.

2019 m. tęsiamas projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas. VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, kaip partneris, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu įgyvendins šio projekto veiklas. Lyderių laikas 3 – nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai būtų labiau pasirengę vardan mokinių mokymosi pažangos inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

 • 45-kių Lietuvos savivaldybių pokyčių projektų kūrimas (vyko savivaldybių kūrybinių komandų ir LL3 konsultantų konsultacijos, savivaldybių komandų bendradarbiavimo renginiai, 186 mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, 27 savivaldybių bendruomenių mokymai.);
 • Vykdė neformaliąją švietimo lyderystės programą. Organizavo dalyvių mokymąsi moduliuose „Švietimo lyderystės samprata“, „Besimokantis lyderis“, „Lyderio santykiai su kitais“, „Lyderis mokymosi vedlys“ „Lyderis besimokančioje organizacijoje“. Kiekvieno modulių apimtis 48 kontaktinės akad. val. bei 200 savarankiško mokymosi valandų. Į mokymus įsitraukė 393 nauji dalyviai, išduoti 585 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
 • Organizavo projekto personalo mokymus:  “Partneriškas konsultavimasis – mokymosi ir veiklos strategija”. Projekto „Lyderių laikas“ 10 metų įgyvendinimo pamokos bei įžvalgos ateičiai” (konsultantė C.Jackson), “PISA tyrimų naujienos ir pasaulines švietimo tyrimų tendencijos” (lektorė R.Dukynaitė). 
 • Organizavo tris lyderystės tinklų renginius: 2019 metų rugpjūčio 17 d. Telšiuose rinkosi švietimo lyderystės magistrantūros studijų I srauto alumnai; rugpjūčio 23 d. Kaune - švietimo lyderystės magistrantūros studijų II srauto alumnai. Spalio 10 d. Kaišiadoryse surengta alumnų konferencija „Lyderystės svarba ankstyvajame ugdyme“.
 • Organizavo užsienio lietuvių neformaliosios programos dviejų dienų mokymus „BENDRUOMENIŲ STIPRINIMAS: VIZIJA, KOMANDA, KOMUNIKACIJA“. Mokymuose dalyvavo 64 dalyviai, kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Organizavo mokymus ne švietimo darbuotojams (socialiniams mokyklų partneriams). Moduliai:  a) Tarpinstitucinis  bendradarbiavimas savivaldybėse kuriant vaiko gerovę;
  b) Savanoriškos veiklos tinklo kūrimas savivaldybėje; c) Bendruomenės plėtra ir mokykla; d) Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai. Kiekvieno modulio trukmė 8 akad. val. Suorganizuota 20 mokymų savivaldybių pasirinktomis temomis.

Projekto veiklų rezultatai viešinami www.lyderiulaikas.smm.lt

2019 m. Centras kaip konsultuojanti organizacija tęsė veiklas Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos projekte „Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mokyklų – partnerių matematikos mokymosi permainų modelis". Siekiant šio tikslo, projekto metu kuriamas ir diegiamas J. Hattie tyrimų išvadomis paremtas matematikos mokymosi modelis. MTC darbuotojų konsultacijų tema projekte - skaitymo strategijų taikymas.

4.  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA

2019 m. Mokyklų tobulinimo centras  organizavo pedagoginės, psichologinės ir vadybinės tematikos mokymus, siūlydamas švietimo praktikams laikmečiui aktualius seminarus. Centras parengė arba atnaujino (prilygino akredituotoms) 35 pavadinimų programas. Didžiausio susidomėjimo sulaukė tokios temos, kaip klasės vadovo vaidmuo, individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje, mokinių įgalinimas, kolegialus mokytojų darbas tobulinant pamoką ir ir kt. Vyravo 6 akad. valandų trukmės seminarai.  

2019 metais įvyko 71 seminaras 426 (akad.val.), kuriuose dalyvavo 1842 pedagogai (čia neįskaičiuojami per projektus vykę mokymai).  Institucijos patalpose vyko 13, klientų darbo vietose 58 seminarai. Mokymuose dalyvavo ikimokyklinių, pradinių,  pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojai bei vadovai. Dauguma mokymų (81 proc.) vyko mokyklų bendruomenėse.

2019 metais buvo parengtos arba atnaujintos 8 ilgalaikės programos: Mokymų programa „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymo programa“ (40 akad. val.), Praktinio mokymosi programa Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams (64 akad. val.), vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas („SEKU“) pagal individualiąją psichologiją (20 akad. val.), projekto RM’10 programos: mentorių mokymo programa (48 akad. val), dalyvaujančių mokyklų mokytojų programa  (32 akad. val.), dalyvaujančių mokyklų vadovų mokymosi programa (48 akad. val.), RM’10 mokytojų vasaros mokyklos programa (220 akad. val.) bei dvejų metų tęstinio mokymosi programa (336 akad. val.). 

MTC teikė konsultacijas dėl įvairių švietimo klausimų: švietimo politikos formavimo, naujų mokyklų steigimo, naujų švietimo iniciatyvų, švietimo ir verslo bendradarbiavimo ir kt..  Sistemingai konsultuojamasi dėl profesinio tobulėjimo programų pasirinkimo, projektų įgyvendinimo, edukacinių stažuočių programų rengimo, renginių organizavimo, mokyklų tobulinimo, darbo klasėje, ugdymo turinio, švietimo dokumentų tobulinimo ir kitais klausimais. 

 1. planuojamos veiklos 2020 m.

Inicijuoti ir vykdyti teigiamus pokyčius švietime skatinančias veiklas:

 • Tęsti ir plėtoti programų „Renkuosi mokyti!“, „Vaikų žemė“ įgyvendinimą, ieškoti įvairių galimybių programų plėtrai pritraukiant lėšas, rašant projektus.
 • Tęsti ilgalaikio nacionalinio projekto „Lyderių laikas3“ įgyvendinimą.
 • Plėtoti Izraelio SEMEL ir MICHAEL mokymų metodus.
 • Vykdyti „Bendradarbiaujančių klasių“ projektą.

Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklą, švietimo srities tyrimus.

Dalyvauti švietimo bei kultūrinės edukacijos programų konkursuose bei rašyti projektus. Vystyti šios srities tarptautinį bendradarbiavimą.

Parengti naują įstaigos veiklos bei komunikacijos strategiją.

 1. viešosios įstaigos dalininkai

Mokyklų tobulinimo centrą 1999 metais įsteigė ir vieninteliu dalininku buvo viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas. 2012 metų sausio mėnesį dalininko teisės perleistos dviem fiziniam asmenims:

 

Dalininkas

Įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje

Eglė Pranckūnienė

1 eur

Marina Vildžiūnienė

1 eur

 • Peržiūros: 296