Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Įmonė– reiškia Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius.
 2. Duomenų subjektas–fizinis asmenuo, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko asmens duomenis.
 3. Darbuotojas–asmuo, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
 4. Asmens duomenys– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 
 5. Duomenų gavėjas– juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. 
 6. Duomenų teikimas– asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Duomenų tvarkymas– bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 8. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu– duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
 9. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 10. Duomenų valdytojas– juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.
 11. Ypatingi asmens duomenys– duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
 12. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas– sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.
 13. Sutikimas– savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
 14. Tiesioginė rinkodara– veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 15. Trečiasis asmuo– juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
 16. Vidaus administravimas– veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
 17. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės reglamentuoja Įmonės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant Įmonėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
 2. Asmens duomenų tvarkymo Įmonėje taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įmonėje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.
 4. Įmonė renka Duomenų subjekto duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonės biurą, pateikdamas duomenis įmonės internetinio puslapio renginių registracijos formoje.
 5. Įmonė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims. Įmonė taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Įmonė neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Įmonė nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan.
 6. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais duomenų subjektas juos pateikė Įmonei.
 7. Duomenų subjekto asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai:
  • Duomenų subjekto paslaugų ar produktų sutarčių sudarymui ir tinkamam jų vykdymui, apdorojimui, administravimui;
  • Užsakymų, registracijos į renginius ir užklausų apie teikiamas paslaugas ir produktus vykdymui;
  • nupirktų (užsakytų) paslaugų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui bei pateikimui;
  • Pažymėjimų apie baigtus mokymus parengimui ir pateikimui;
  • problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
  • susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms;
  • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
  • auditui.
 8. Asmens duomenų su duomenų subjekto sutikimu tvarkymo tikslai:
  • tiesioginės rinkodaros tikslais  (informacijos apie įmonės paslaugas bei organizuojamus renginius teikimui).;
 9. Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Įmonė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto asmeninius duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.
 10. Taisyklių privalo laikytis visi Įmonės darbuotojai, kurie tvarko Įmonėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Įmonė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
 11. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

III. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS 

 1. Įmonės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, darbovietė.
 2. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.
 3. Įmonės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto asmens duomenis, laikosi šių principų:
  • Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių. 
  • Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
  • Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais. 
  • Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
  • Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Įmonės paslaugas.
  • Duomenų subjekto asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Įmonės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Įmonė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti. 
  • Duomenų subjekto asmens duomenų Įmonė neatskleidžia tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Įmonę įpareigoja pats Duomenų subjektas.
 4. Įmonė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų. 
 5. Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

 IV. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA  

 1. Naudodamasis Įmonės teikiamomis paslaugomis ir registruodamasis internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateiktas el. pašto adresas būtų naudojamas Įmonės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami pasirenkant pageidaujamų gauti naujienų ir informacijos kategoriją. 
 2. Duomenų subjekto galimybės gauti Įmonės siunčiamą informaciją:
  • Apsilankęs Įmonės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas turi galimybę užsiprenumeruoti Įmonės naujienlaiškius užpildydamas prenumeratos anketą pažymėdamas atitinkamas skiltis varnele ir patvirtindamas el. pašto autentiškumą bei sutikimą gauti naujienlaiškius.
 3. Įmonė taip pat suteikia Duomenų subjektui galimybę atsisakyti Įmonės siunčiamos informacijos:
  • Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Įmonės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą naujienų atsisakymo nuorodą.
 4. Rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami tik el. pašto adresai, kad nebūtų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kiti asmens duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 5. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, gali įgyvendinti ir Įmonę informuodamas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis.

V. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS 

 1. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
 2. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.
 3. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Įmonei sužinoti Įmonės internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, tobulinti Įmonės internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius. 
 4. Kiekvieną kartą lankydamasis Įmonės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Įmonė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Įmonės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai. 
 5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS

 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
 2. Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
 3. Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.
 4. Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo: 
  • pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą/sutartį.
  • tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis.
  • saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Įmonės darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.
  • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
  • siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Įmonės dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 
  • nedelsiant pranešti Įmonės vadovui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.
 5. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
 6. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Įmone, arba kai Įmonės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
 7. Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje.
 8. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Įmonė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:
  • administracines  (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su asmens duomenų apsauga ir kt.)
  • techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Įmonės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
  • komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).
 9. Įmonės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Įmonė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi ir yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
  • žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • prašyti pataisyti savo asmeninius duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
  • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 2. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Duomenų subjektas automatiškai atsisako savo pretenzijos dėl Įmonės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas.
 3. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Įmonės esančiais ir tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įmonė gavusi Duomenų subjekto prašymą raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu (registruota pašto siunta arba elektroniniu laišku) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Atsakymą Duomenų subjektui pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas, nebent Duomenų subjekto prašyme yra išreikštas pageidavimas informaciją gauti kitu būdu.
 4. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Įmonės internetinio puslapio vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Įmonės internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Duomenų subjektu kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Įmonės internetinio puslapio skyriuose. 

 VIII. ATSAKOMYBĖ

 1. Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus duomenų pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus. 
 2. Įmonė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įmonės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įmonės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įmonės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai. 

 IX. TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama Įmonės interneto puslapyje.
 2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Įmonės internetiniuose puslapiuose.
 3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Įmonės bei  Įmonės internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis.
 4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Įmonės ar Įmonės internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Duomenų subjektui lankantis Įmonės internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis. 
 2. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Ši svetainė naudoja būtinus slapukus. Būtini slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, juos galima išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad slapukai būtų naudojami. Slapukų politika