VADOVO VAIDMENYS, FUNKCIJOS, VADOVAVIMO STILIAI
Šiuolaikinis požiūris į „kitokių” vaikų raidos, ugdymo ir socializacijos galimybes bei pedagoginio ir medicininio modelio santykį
O.Baumilienės 2 atviros pamokos - seminaras „Pasiruošimas rašiniui: samprotavimo - „Kodėl sunku būti kitokiam?“ / literatūriniam - „Kūrėjo paveikslas lietuvių poezijoje“
Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priemonės
Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priemonės
Istorijos dalykinės kompetencijos gilinimas 11 - 12 klasėse: 2013 m. IVBEP iššūkiai
O.Baumilienės atvira pamoka-seminaras „Pasiruošimas rašiniui: samprotavimo „Kodėl sunku būti kitokiam?“ / literatūriniam „Kūrėjo paveikslas lietuvių poezijoje“
Kaip efektyviai valdyti IKT ūkį?
Mokyti anglų kalbos pradinukus - ir didelis iššūkis, ir smagumas!
Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Į kokybišką vaiko raidą orientuotas ugdymas”
Laiko valdymas – sėkmingos pedagogo veiklos pamatas
Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas
Aktyvus mokymasis naudojant planšetinius kompiuterius
KAIP SEKASI DIRBTI SU ĮVAIRIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ MOKINIAIS ?
Individo pabėgimo strategijos: išsigelbėjimas nuo likimo, visuomenės ir savęs
Vaikas netinkamai elgiasi? Kitas požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą (1 dalis)
Pasiruošimas baigiamajam egzaminui (Getting Ready for the Final Exam)
Kitoks vaikas mokykloje. Bendrieji darbo su ypatingais vaikais principai ir praktinės rekomendacijos mokytojams
Lektorės iš Suomijos Hanne Orrenmaa seminaras „Naujos muzikinės ritminės idėjos muzikos pamokose”
„Sisteminis mokyklos valdymas” (ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priežastys” seminaras)
„Sisteminis mokyklos valdymas” (ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priežastys” seminaras)
„Vadovavimas mokytojams” (ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priežastys” seminaras)
„Sisteminis mokyklos valdymas” (ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priežastys” seminaras)
Apie stilių, įvaizdį ir etiketą mokytojo darbe
Seminaras matematikos mokytojams „Kaip sužinoti daugiau, ką mokiniai žino ir geba?”
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas. Mokyklos ugdymo pagalbos formavimas
Pasiruošimas rašiniui: literatūriniam „Meilės samprata lietuvių literatūroje“ bei samprotavimui „Kodėl (ne)prasmingos meilės patirtys?“
Vaikas netinkamai elgiasi? Kitas požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą (2 dalis)
Mokyklos biblioteka - ugdymo organizavimui
Seminaras „Auklės sutartis su tėvais”
Žodžio istorija
Vadovas ir planavimas (1 dalis). KĄ reikia planuoti?
Pasiruošimas baigiamajam anglų kalbos egzaminui (Getting Ready for the Final Exam)
Seminaras pavaduotojams „Mokymosi pagalbos mokiniui teikimas. Mokyklos ugdymo pagalbos formavimas”
Kviečiame į popietę - Aplankykime PACHA MAMĄ - stebuklingą Peru žemę
Vadovas ir planavimas (2a dalis). KAIP reikia planuoti?
Laiko valdymas – sėkmingos pedagogo veiklos pamatas
Sezoninės vaikų ligos. Kaip prižiūrėti sergančius vaikus
Edukacija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos istorinėse erdvėse. Pažintis su bibliotekos fondais ir donelaitikos darbais
Individualaus ugdymo plano formavimas ir veiklos stebėjimas
Nuo nepageidautinos situacijos iki suformuluotos problemos (iš ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priemonės“)
Praktinio darbo ypatumai, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi specialiųjų sutrikimų
Individualaus ugdymo plano formavimas ir veiklos stebėjimas
Rašinio projekto „Pažinimas: pažinimo ir atsakomybės problema“ pristatymas bei refleksija
Bausti nereikia pasigailėti. Apie kritiką ir pagyrimus vadovo darbe
Sėkmingo suaugusiųjų mokymo(si) link
Hanne Orrenmaa seminaras „Idėjos komandai burti, laisvos improvizacijos, linksmi vaidybiniai žaidimai pamokose”
Praktinio darbo ypatumai, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi specialiųjų sutrikimų
Kaip vertinimą panaudoti mokymosi rezultatams pakeisti?
Kaip veiksmingai bendradarbiauti su tėvais ir mokiniais, formuojant mokyklos ugdymo turinį
XIX a. rusų literatūros raida. Rusų literatūros klasikų ir jų kūrinių modernieji vertinimai ir interpretacija
Gabių mokinių istorinis ugdymas ir ugdymasis: patirtis ir idėjos
Lyderystė mokykloje
Popietė – pokalbis apie įvykius Ukrainoje
Samprotavimo rašinio „Kodėl svarbu susikurti prasmingą būtį?“ analizė bei refleksija
Į pagalbą klasės auklėtojui, stiprinant klasės bendruomenės ryšius, kuriant bendradarbiaujančią kultūrą
Mokymasis bendradarbiaujant - efektyvus darbas grupėse
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas
Pirmosios pagalbos teikimas vaikui
Aktyvus mokymasis naudojant planšetinius kompiuterius lietuvių kalbos pamokose
Ar integruotas ugdymas motyvuoja pradinuką mokytis?
Kaip skatinti motyvaciją, panaudojant įvairius mokymo(si) būdus
Paprastai apie įspūdingiausią mokslinę laboratoriją CERN
Dešimtosios klasės mokinių kalbinių komunikacinių kompetencijų lygio nustatymo testai baigiant pagrindinio ugdymo programą
Reggio Emilia požiūris į vaikų ugdymą. Naujos įžvalgos. Praktinė patirtis „Lazdynėlyje“
Dešimtosios klasės mokinių kalbinių komunikacinių kompetencijų lygio nustatymo testai baigiant pagrindinio ugdymo programą
Tradicijos ir novatoriškumas XX a. rusų poezijoje ir prozoje (2 seminaras)
Mokymosi aplinkų kūrimas įgyvendinant ugdymo turinį
Samprotavimo rašinio „Kodėl svarbu susikurti prasmingą būtį?“ analizė bei refleksija
Ar integruotas ugdymas motyvuoja pradinuką mokytis?
Efektyvus pamokos planavimas
„Renkuosi mokyti!“: pokyčių mokykloje istorijos
Teatro metodų panaudojimas užsienio kalbų pamokose
Pirštukų žaidimai
Susitikimas su Ričardu Pagojumi: apie savanorystę Filipinuose
Mokyklos sėkmės istorijos: ugdymo kokybė ir mokyklos patrauklumas
Susitikimas-pokalbis su Vaidotu Aukštaičiu apie piligriminę kelionę pėsčiomis
Susitikimas-diskusija su mokyklų direktorių pavaduotojais. Mokymų galimybės 2014-2015 m.m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekto aptarimas
Literatūrinis pasakojimas kaip istorinės atminties sklaidos ir formavimo būdas: teorija ir praktika
Problemų sprendimu grįstas mokymasis Z kartai. Kaip jį organizuoti?
Informacinis susitikimas – diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos“
Rašinių kultūriniai, istoriniai ir biografiniai kontekstai, jų susiejimas su tekstu
Informacinis susitikimas – diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos“
Vaikas mokykloje: kaip padėti vaikui įveikti iškylančius emocinius, bendravimo ir socializacijos sunkumus
Vaikų autizmas. Kaip suprasti autizmo sutrikimą turintį vaiką ir jam padėti? (1 dalis)
Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui
Hanne Orrenmaa seminaras „Idėjos komandai burti, laisvos improvizacijos ir linksmi vaidybiniai žaidimai”
Mokykime integruotai
Efektyvus pamokos planavimas
Pažangos siekiantis mokymasis
Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui
Vaikų autizmas. Kaip suprasti autizmo sutrikimą turintį vaiką ir jam padėti? (2 dalis)
Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams
Susitikimas-popietė su Donatu Pusliu „Refleksijos, grįžus iš Jeruzalės”
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (I seminaras). Vadovo vaidmenys, funkcijos, vadovavimo stiliai
Istorinės atminties kaita modernėjančioje visuomenėje: XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos literatūros ir istoriografijos tekstai
Pamokos pėsčiomis (praktinis seminaras). Rašytojo V.Mykolaičio Putino Vilniaus ieškojimas
TVARŪS POKYČIAI. KAIP? (I seminaras) Pokytis ir naujovė. Koks santykis? Kodėl norime naujovių ir bijome pokyčių? Pokyčių jėgos
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (II seminaras). Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (II seminaras). Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas