Lyderių laikas 3 – nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai būtų labiau pasirengę vardan mokinių mokymosi pažangos inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

2017 m. pradžioje startavo tęstinio projekto „Lyderių laikas“ trečiasis etapas. VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, kaip partneris, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu įgyvendins šio projekto veiklas.

Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės (profesinis kapitalas). Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

Projekto pirmas dalinis tikslas yra švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus, antras dalinis tikslas: vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas ir trečias dalinis tikslas yra profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Siekiant šio tikslo, bus sukurti ir įgyvendinti lyderystės infrastruktūros stiprinimo, t.y. sisteminio pokyčio, projektai savivaldybėse (45); įgyvendinta Formaliųjų švietimo lyderystės studijų programa (210 studentų) ir Neformaliųjų švietimo lyderystės mokymų programa (1350 dalyvių, įskaitant 60 užsienio lietuvių bendruomenių atstovų); sukurtas profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu per švietimo lyderystės forumus, tinklapį www.lyderiulaikas.smm.lt, projekto alumnų tinklus, tarptautinius švietimo lyderystės tinklus.

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, atsakingas už neformaliosios švietimo lyderystės programos įgyvendinimą, kviečia rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės narius įsitraukti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas ir švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose, joje jau mokėsi 270 nacionalinio, savivaldos ir mokyklos lygmens švietimo lyderių iš visos Lietuvos.

Kam skiriama ši programa?

Programa skiriama ir patyrusiems, ir mažiau patirties turintiems švietimo bendruomenės atstovams: visų tipų mokyklų vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams, nacionalinio lygmens ir savivaldybių specialistams, linkusiems į savarankišką studijavimą ir refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą, kiek įgyti naujos patirties ir kompetencijų, refleksyviai analizuoti savo praktiką ir kurti naujas veiklos idėjas bendradarbiaujant su kolegomis iš savo ir kitų savivaldybių. Baigusieji programą gebės integruoti teorines žinias į praktinę veiklą kurdami ir įgyvendindami pozityvius mokymosi pokyčius savo klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir šalyje.

Koks yra neformaliosios programos turinys ir mokymosi procesas?

Programą sudaro penki moduliai, iš kurių vienas yra privalomasis, kiti – pasirenkamieji.

 1. Privalomasis įžanginis modulis – Švietimo lyderystės samprata. Šio modulio paskirtis – išsiaiškinti lyderystės mokymuisi sampratą, saviugdos, vadovavimo kitiems, organizacijai ir mokymuisi teorinius ir praktinius pagrindus ir sąmoningai pasirinkti modulius nuodugnesniam studijavimui. Dalyviai, baigę šį modulį, kviečiami pasirinkti vieną, du, tris arba keturis modulius iš pasirenkamųjų modulių.
 2. Pasirenkamieji moduliai:
 • Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys. Dalyviai mokysis, kaip kryptingai ugdytis asmenines ir profesines kompetencijas, kaip tai perkelti į savo veiklą, kad taptų savivaldžiai besimokančiais ir kritiškai mąstančiais profesionalais, pažįstančiais save ir kryptingai einančiais augimo keliu.
 •  Lyderis ir pasekėjai. Šiame modulyje bus mokomasi santykių su kitais kūrimo, puoselėjimo ir kaitos siekiant veikti darniai kartu su kitais, kuriant veiksmingas komandas ir taikant ugdomojo vadovavimo strategijas.
 •  Lyderis besimokančioje organizacijoje. Šiame modulyje bus mokomasi veiksmingo švietimo lyderių veikimo organizacijose, kaip ribotomis sąlygomis kurti erdves asmeniniam ir sutelktam veikimui siekiant sėkmingo vaikų ir suaugusiųjų mokymosi.
 •  Lyderis – mokymosi vedlys. Šiame modulyje bus nagrinėjami sėkmingą mokymąsi lemiantys psichologiniai ir organizaciniai veiksniai, veiksmingos ir inovatyvios mokymosi aplinkos, skatinančios pereiti iš mokymo į mokymosi paradigmą Lietuvos mokyklose.

Kiekvieną modulį sudaro 48 val., arba 6 dienos auditorinio, ir 200 val. savarankiško mokymosi, skirto mokslinei literatūrai studijuoti ir analizuoti, projektams rengti ir pristatyti, individualiai ir kolegialiai refleksijai. Kiekvienas modulis yra suskaidytas į tris dalis, kurių kiekvienos trukmė – dvi dienos. Tarp jų atliekamos savarankiškos užduotys ir grupiniai projektai. Trečioji dalis yra skiriama individualioms ir grupinėms konsultacijoms, taip pat grupinių projektų pristatymams. Dalyviai, baigę kiekvieną modulį ir visą programą, gaus pažymėjimą, kuriame aprašytos jų tobulintos kompetencijos. Tai yra suderinta ir su Švietimo lyderystės magistrantūros programa.

Mokymasis pagal neformaliąją programą yra įtraukiantis, aktyvus ir savivaldus, mažiau auditorinio, o daugiau savarankiško ir praktinio darbo. Mokymasis vyks Jūsų arba gretimoje savivaldybėje parenkant vietą (mokyklą, švietimo centrą ar kt.), į kurią būtų patogu atvažiuoti iš kelių savivaldybių.

Kaip organizuojama programa?

 1. Iki 2017 m. birželio 14 d. – paraiškų priėmimas. Norintieji dalyvauti programoje užpildo elektroninę paraišką. Iki 2017 m. birželio pabaigos suformuojamos dalyvių grupės, sudaromi mokymosi tvarkaraščiai, parenkami mokymosi centrai.
 2. 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – privalomojo modulio „Švietimo lyderystės samprata“ I dalis; 2017 m. rugsėjo pabaigoje – II dalis, spalio pabaigoje – III dalis.
 3. Iki 2017 m. lapkričio 1 d. pasirenkami moduliai tolesniam studijavimui. Šiuo metu (pildant dalyvio registracijos anketą) prašome pasirinkti modulius tik preliminariai. Baigus privalomąjį modulį bus galimybė pakeisti savo pasirinkimą.
 4. Iki 2017 m. lapkričio 10 d. skelbiami tolesnio mokymosi tvarkaraščiai.
 5. 2018 m. gruodis – programos pabaiga tiems, kurie pasirinks visus keturis pasirenkamuosius modulius.
 6. Baigę programą dalyviai kviečiami įsitraukti į projekto „Lyderių laikas“ alumnų judėjimą.

Privalomojo modulio mokymasis bus organizuojamas 6-iais srautais, t. y. vieną besimokančiųjų grupę sudarys dviejų arba trijų gretimų savivaldybių dalyviai. Pirmasis modulio užsiėmimas vyks vienoje savivaldybėje, o antrasis – kitoje, kad dalyviams nereikėtų dažnai važiuoti toliau nuo namų. Pasirenkamųjų modulių mokymasis bus organizuojamas trimis srautais, grupę sudarys dalyviai iš penkių artimiausių savivaldybių. Mokydamiesi mišriose grupėse ir lankydamiesi kitose savivaldybėse, ne tik susipažinsite su naujais žmonėmis, bet ir aplankysite kitas mokyklas, užmegsite naujų ryšių ir kartu kursite bendrus projektus.

Dalyvių mokymosi ir individualių konsultacijų išlaidos finansuojamos projekto lėšomis, bet kelionės ir maitinimo išlaidos nepadengiamos. Prašome savivaldybių skirti transportą dalyviams vykstant mokytis į gretimas savivaldybes.

Dalyvio registracijos anketa: http://www.apklausa.mtc.lt/index.php/833557/lang-lt

Dalyviai – I srauto (Pietų Lietuvos) – Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Marijampolės, Šalčininkų, Trakų ir Varėnos rajono – savivaldybių švietimo darbuotojai iš ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo mokyklų, kitų švietimo organizacijų ir savivaldybės administracijos.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Komentarų modulį sukurė CComment

Naujienlaiškių prenumerata

Paslaugų teikimo sąlygos: VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurių pagalba Jus informuosime apie mūsų organizuojamus mokymus, renginius ar pasidalinsime kita jums aktualia informacija ir naujienomis. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti atsisakydami prenumeratos. Tvarkant duomenis Jūsų el. pašto adresą priskirsime tam tikrai prenumeratorių kategorijai, kurią prenumeruodami pasirenkate. Tai darome tam, kad galėtume pateikti labiau individualizuotus pasiūlymus. Prenumeratorių kategoriją galėsite bet kada pakeisti ar atsisakyti pakartotinai užpildę prenumeratos informaciją. Išsiuntus naujienlaiškį, programa renka statistinius duomenis apie Jūsų veiksmus su naujienlaiškiu, pavyzdžiui ar atidarėte ir kada el. laišką, kokias ir kada paspaudėte nuorodas, programa fiksuoja naudotojo IP adresą, įrenginio bei naršyklės, kuriuos naudojote laiškui atidaryti, versiją. Su Jūsų el. pašto adresu susijusią statistiką saugome 2 metus nuo to momento, kai paskutinį kartą atsidarėte naujienlaiškį. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Mokyklų tobulinimo centro informacinius pranešimus. Atsisakyti prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba rašydami adresu mtc@mtc.lt
Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygos ir Privatumo politika
Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis
Projekto „Renkuosi mokyti!“ tel. +370 5  212 7173 El. paštas: info@renkuosimokyti.lt

Ši svetainė naudoja būtinus slapukus. Būtini slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, juos galima išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad slapukai būtų naudojami. Slapukų politika