Ką tik išplatintame kvietime dalyvauti ilgalaikėje Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje teigiama: ,,Kviečiame rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės narius įsitraukti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas ir švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose.“

Projekto partnerio, Mokyklų tobulinimo centro, steigėjos Eglės Pranckūnienės klausiame:

Kam būtų tikslingiausia rinktis neformaliąją švietimo lyderystės programą?

Programa skiriama ir patyrusiems, ir mažiau patirties turintiems švietimo bendruomenės atstovams: visų tipų mokyklų vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams, nacionalinio lygmens ir savivaldybių specialistams, linkusiems į savarankišką studijavimą ir refleksiją, kuriems ne tiek svarbu gauti formalųjį išsilavinimo pripažinimą, kiek įgyti naujos patirties ir kompetencijų, refleksyviai analizuoti savo praktiką ir kurti naujas veiklos idėjas bendradarbiaujant su kolegomis iš savo ir kitų savivaldybių. Neformalioji švietimo vadybos programa yra mažesnės akademinės apimties lyginant su projekto „Lyderių laikas“ Švietimo lyderystės magistrantūros programa, labiau orientuota į savarankišką praktinį mokymąsi, nesuteikianti formaliojo vadybinio išsilavinimo. Tikėtina, kad programą baigę dalyviai gebės integruoti teorines žinias į praktinę veiklą, kurdami ir įgyvendindami pozityvius mokymosi pokyčius savo klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir šalyje.

Kuo ši programa skiriasi nuo Švietimo lyderystės magistrantūros studijų?

„Lyderių laiko 3“ Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skiriama pradedantiesiems švietimo organizacijų vadovams arba dabar nedirbantiems vadovavimo darbo, bet planuojantiems vadybinę karjerą ir siekiantiems formaliojo vadybinio išsilavinimo. Tai intensyvi universitetinė programa, kurią pasirinkę dalyviai turi pasiryžti daug laiko ir pastangų skirti mokymuisi ir magistriniam darbui rengti. Jų pastangas apvainikuos ir įgytos naujos kompetencijos, ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto diplomas. Dalyviai, baigę Neformaliosios švietimo lyderystės programos kiekvieną modulį ir visą programą, gaus pažymėjimą, kuriame aprašytos jų tobulintos kompetencijos. Tai suderinta su Švietimo lyderystės magistrantūros programa.

Neformaliojoje lyderystės programoje iki šiol yra mokęsi 270 nacionalinio, savivaldos ir mokyklos lygmens švietimo bendruomenės narių. Pasibaigus antrajam projekto ,,Lyderių laikas“ etapui, programos dalyvio iš Ignalinos rajono savivaldybės atsiųstame laiške skaitome: ,,Projekto metu 2 rajono švietimo darbuotojai baigė švietimo lyderystės magistrantūros studijas, o 15 dalyvavo neformaliojoje švietimo lyderystės programoje. Įgytos žinios ir gebėjimai gelbėjo rengiant savivaldybės plėtros modelį, yra naudingi ir reikalingi kasdieniame darbe. Norėtųsi, kad kuo daugiau švietimo darbuotojų turėtų galimybę dalyvauti tokiuose mokymuose – tai turėtų įtakos aukštesnei mokyklų veiklos kokybei, skatintų glaudesnį mokyklų bendradarbiavimą. Šiai minčiai antrina ir Kretingos, ir Ukmergės, ir kitų rajonų savivaldybių atstovai: ,,Neformaliosios lyderystės programos metu įgytos žinios aktyviai taikomos mokyklose“, o programos dalyvė Inesa Rusecka, Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja, samprotauja: „Manau, labai teigiama šių mokslų (neformaliosios programos – red.) ypatybė yra tai, kad jų metu dalyviai reflektuoja – tarsi „stabdo“ savo mintį ir surašo apmąstymus ir išvadas mokslų dienoraštyje. Taip pat labai svarbu, kad besimokantieji gali keistis patirtimi, pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos.“

Šiuo metu jau užpildytos pirmosios pageidaujančiųjų mokytis programoje paraiškos. Ko gero, norinčiųjų mokytis bus daug. Ar pasikeitė Neformaliosios lyderystės programos turinys? Jei taip, tai kuo ir kodėl, lyginant su tuo, ko buvo mokomasi projekto „Lyderių laikas 2“ metu?

Taip, programa šiuo metu yra atnaujinama, analizuojant besikeičiantį švietimo kontekstą ir bendruomenės poreikius, siekiant mokymosi rezultatus nukreipti į realų, ne imitacinį, švietimo lyderių darbo praktikos pokytį ir skiriant daugiau dėmesio individualiems kiekvieno dalyvio ir jo organizacijos mokymosi poreikiams. Programos turinys yra išplečiamas – parengtas naujas privalomasis įžanginis modulis „Švietimo lyderystės samprata“, tobulinami keturi pasirenkamieji moduliai. Programą sudaro penki moduliai.

Prašom priminti jų turinį, nors išsami informacija pateikta išplatintame kvietime.

Naujai sukurtas privalomasis įžanginis modulis „Švietimo lyderystės samprata“. Šio modulio paskirtis – išsiaiškinti lyderystės mokymuisi sampratą, saviugdos, vadovavimo kitiems, organizacijai ir mokymuisi teorinius ir praktinius pagrindus ir sąmoningai pasirinkti nuodugniau studijuoti vieną ar kelis pasirenkamuosius modulius. Modulio trukmė – 6 dienos (48 akademinės val.), 200 val. skiriama individualioms konsultacijoms ir savarankiškam darbui. Po įžanginio modulio ir kompetencijų įsivertinimo kiekvienas dalyvis pasirinks vieną ar kelis modulius nuodugniau studijuoti.
Pasirenkamieji moduliai:

  • Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys. Dalyviai mokysis, kaip kryptingai ugdytis ir asmenines, ir profesines kompetencijas, kaip tai perkelti į savo veiklą, kad taptų savivaldžiai besimokančiais ir kritiškai mąstančiais profesionalais.
  • Lyderis ir pasekėjai. Šiame modulyje bus mokomasi santykių su kitais kūrimo, puoselėjimo ir kaitos siekiant veikti darniai kartu su kitais, kuriant veiksmingas komandas ir taikant ugdomojo vadovavimo strategijas.
  • Lyderis besimokančioje organizacijoje. Šiame modulyje bus mokomasi veiksmingo švietimo lyderių veikimo organizacijose, kaip ribotomis sąlygomis kurti erdves asmeninei ir sutelktai veiklai siekiant sėkmingo vaikų ir suaugusiųjų mokymosi.
  • Lyderis mokymosi vedlys. Šiame modulyje bus nagrinėjami sėkmingą mokymąsi lemiantys psichologiniai ir organizaciniai veiksniai, veiksmingos ir inovatyvios mokymosi aplinkos, skatinančios pereiti iš mokymo į mokymosi paradigmą.
Papasakokite apie patį mokymosi procesą.

Kiekvieną modulį sudaro 48 val., arba 6 dienos auditorinio, ir 200 val. savarankiško mokymosi. Kiekvienas modulis yra suskaidytas į tris dalis, kurių kiekvienos trukmė – dvi dienos. Tarp jų atliekamos savarankiškos užduotys ir grupiniai projektai. Trečioji dalis skiriama individualioms ir grupinėms konsultacijoms, grupiniams projektams pristatyti. Mokymasis pagal neformaliąją programą yra įtraukiantis, aktyvus ir savivaldus, mažiau auditorinio, o daugiau savarankiško ir praktinio darbo. Mokymasis vyks Jūsų arba gretimoje savivaldybėje parenkant vietą (mokykla, švietimo centras ar kt.), į kurią būtų patogu atvažiuoti iš kelių savivaldybių.

Kaip organizuojama programa?
  • Iki 2017 m. birželio 14 d. – paraiškų priėmimas. Norintieji dalyvauti programoje užpildo elektroninę paraišką. Iki 2017 m. birželio pabaigos suformuojamos dalyvių grupės, sudaromi mokymosi tvarkaraščiai, parenkami mokymosi centrai.
  • 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – privalomojo modulio „Švietimo lyderystės samprata“ I dalis; 2017 m. rugsėjo pabaigoje – II dalis, spalio pabaigoje – III dalis.
  • Iki 2017 m. lapkričio 1 d. pasirenkami moduliai tolesniam studijavimui. Šiuo metu (pildant dalyvio registracijos anketą) prašome pasirinkti modulius tik preliminariai. Baigus privalomąjį modulį bus galimybė pakeisti savo pasirinkimą.
  • Iki 2017 m. lapkričio 10 d. skelbiami tolesnio mokymosi tvarkaraščiai.
  • 2018 m. gruodis – programos pabaiga tiems, kurie pasirinks visus keturis pasirenkamuosius modulius.
  • Baigę programą dalyviai kviečiami įsitraukti į projekto „Lyderių laikas“ alumnų judėjimą.

Privalomojo modulio mokymasis bus organizuojamas 6-iais srautais, t. y. vieną besimokančiųjų grupę sudarys dviejų arba trijų gretimų savivaldybių dalyviai. Pirmasis modulio užsiėmimas vyks vienoje savivaldybėje, o antrasis – kitoje, kad dalyviams nereikėtų dažnai važiuoti toliau nuo namų. Pasirenkamųjų modulių mokymasis vyks trimis srautais, grupę sudarys dalyviai iš penkių artimiausių savivaldybių. Mokydamiesi mišriose grupėse ir lankydamiesi kitose savivaldybėse, ne tik susipažinsite su naujais žmonėmis, bet ir aplankysite kitas mokyklas, užmegsite naujų ryšių ir kartu kursite bendrus projektus.
Dalyvių mokymosi ir individualių konsultacijų išlaidos finansuojamos projekto lėšomis, bet kelionės ir maitinimo išlaidų nepadengiama. Prašome savivaldybių skirti transportą vykstant mokytis į gretimas savivaldybes.

Dalyvio registracijos nuoroda: http://www.apklausa.mtc.lt/index.php/833557/lang-lt

Dėkojame už mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vertinimas 100% (1 vertinimas)

Komentarų modulį sukurė CComment

Naujienlaiškių prenumerata

Paslaugų teikimo sąlygos: VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurių pagalba Jus informuosime apie mūsų organizuojamus mokymus, renginius ar pasidalinsime kita jums aktualia informacija ir naujienomis. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti atsisakydami prenumeratos. Tvarkant duomenis Jūsų el. pašto adresą priskirsime tam tikrai prenumeratorių kategorijai, kurią prenumeruodami pasirenkate. Tai darome tam, kad galėtume pateikti labiau individualizuotus pasiūlymus. Prenumeratorių kategoriją galėsite bet kada pakeisti ar atsisakyti pakartotinai užpildę prenumeratos informaciją. Išsiuntus naujienlaiškį, programa renka statistinius duomenis apie Jūsų veiksmus su naujienlaiškiu, pavyzdžiui ar atidarėte ir kada el. laišką, kokias ir kada paspaudėte nuorodas, programa fiksuoja naudotojo IP adresą, įrenginio bei naršyklės, kuriuos naudojote laiškui atidaryti, versiją. Su Jūsų el. pašto adresu susijusią statistiką saugome 2 metus nuo to momento, kai paskutinį kartą atsidarėte naujienlaiškį. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Mokyklų tobulinimo centro informacinius pranešimus. Atsisakyti prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba rašydami adresu mtc@mtc.lt
Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygos ir Privatumo politika
Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis
Projekto „Renkuosi mokyti!“ tel. +370 5  212 7173 El. paštas: info@renkuosimokyti.lt

Ši svetainė naudoja būtinus slapukus. Būtini slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, juos galima išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad slapukai būtų naudojami. Slapukų politika