Vadyba kurianti pridedamąją vertę

Mokymai skirti pradedantiems mokyklų vadovams ir tiems vadovams, kurie nori dalintis savo gerąją patirtimi kuriant mokyklą, kurioje įgyvendinami tvarūs pokyčiai. Taip pat mokymai tinka ir mokyklų pavaduotojams ugdymui bei iniciatyviems mokytojams, kurie dalyvauja mokyklos strategijos kūrimo grupėse bei įvairių pokyčių įgyvendinime.
Mokymuose giliau suprasime save ir savo įtaką mokyklos kaitai, praktiškai ieškosime atsakymų į kasdien vadovui iškylančius klausimus, ieškosime būdų, kaip geriau susikalbėti su savo bendruomene. Naujai įgytas žinias taikysime praktikoje: sužinosime, kaip efektyviai komunikuoti darbinėje aplinkoje, kaip deleguoti darbus ir skatinti kiekvieną prisiimti atsakomybę atliekant savo pareigas, kaip planuoti savo dieną, kad viską suspėtume.
Aptarsime naujus idėjų generavimo būdus, idėjų įgyvendinimo galimybes kalbantis su bendruomene ir buriant idėjų įgyvendinimo komandas. Įgysime žinių apie komunikacijos svarbą vadovo darbe ir atliksime praktines užduotis. Įgysime praktinių įgūdžių kurdami (menamą, bet realų) tvarų pokytį mokykloje, aprašydami jos viziją. Juk taip dažnai mokyklos vizijos ir misijos aprašyme neįmanoma įžvelgti mokyklos savitumo. Mokysimės planuoti ir reflektuoti savo veiklas, priimamus vadybinius sprendimus. Mokysimės reflektuojant įžvelgti savo stiprybes ir tobulintinas sritis, aptarsime savo tobulėjimo plano variantus. Įgiję kitą požiūrį į mokyklos galimybes, įtakosime savo mokyklų virsmą ir tapsmą organizacijomis, kuriose vadybinė komanda kuria pridėtinę vertę.

Trukmė:

40 akad. val.

Moduliai:
 • Kokią mokyklą kuriame? (8 ak.val.)
 • Vadovas ir jo gebėjimas komunikuoti. Iššūkiai ir galimybės (8 ak.val.)
 • Darbo planavimas. Laikas – svarbus mūsų resursas.
 • Lyderystė mokykloje (8 ak.val.)
Tikslas:

Efektyvinti savo švietimo vadybos veiklas, nulemiančias mokyklos sėkmę.

Uždaviniai:
 1. obulinti savo vadybines kompetencijas, tobulinant praktinius komunikacijos įgūdžius.
 2. Gilinant žinias apie strateginį planavimą, kurti šiuolaikinės mokyklos viziją.
 3. Reflektuoti savo vadovavimo stilių ir nusistatyti savo tobulintinas ir stipriąsias puses, susidaryti savo tobulėjimo planą.
 4. Keisti savo praktikas taip, kad mokykla gautų pridedamąją vertę.
 5. Kurti tvarius pokyčius savo organizacijoje.

Vertinimo politikos formavimas mokykloje

Programa parengta vadovaujantis naujausia mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo samprata, įtvirtinta Geros mokyklos koncepcijoje, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir kt. dokumentuose. Formuojamasis vertinimas – didžiausią įtaką mokinių mokymosi pažangai turintis veiksnys (J. Hattie), dėl to labai svarbi bendra mokyklos vertinimo politika, pasiekianti kiekvieną vaiką. Mokymų metu bus aptartos vertinimo sampratos, analizuojama vertinimo praktika klasės ir mokyklos lygmeniu, akademinių pasiekimų vs bendrųjų kompetencijų vertinimas, formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo santykis. Bus nagrinėjamos emocinio mokyklos klimato ir vertinimo sąsajos.

Trukmė:

24 akad. val.

Moduliai:
 • Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo nuostatų įtaka vertinimo politikos mokykloje formavimui.
 • Formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo strategijos. Pažangos samprata ir jos vertinimo būdai.
 • Savarankiškas darbas.
Uždaviniai:
 1. Aptarti Geros mokyklos koncepciją ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašą kaip pamatinius šiuolaikinį vertinimą reglamentuojančius dokumentus.
 2. Analizuojant vaizdo įrašuose pateiktus praktinius pavyzdžius, aptarti aktualius didaktinius aspektus – pamokos uždavinio ir kriterijų formulavimą, pažangos ir pasiekimų vertinimą ir gautos informacijos panaudojimą.

Ugdymo(si) pažangą skatinantys vadybiniai sprendimai mokykloje

Lietuvoje jau kurį laiką įvairiais lygmenimis diskutuojama apie pasikeitusį mokyklos vadovo vaidmenį, jo kompetencijų įtaką mokyklos pažangai bei mokinių ugdymo(si) sėkmei. Siekiama, kad vadovas taptų mokymosi vedliu mokykloje. Lyderystės dimensijų tyrimų duomenimis, daugiausia įtakos mokinių mokymosi pažangai daro vadovo dėmesys ugdymui ir mokytojų profesiniam augimui (V.Robinson). Ne mažiau svarbi yra ir pasitikėjimu grindžiama mokyklos kultūra, kur kiekvienas mokytojas yra įgalinamas dirbti laisvai ir kūrybiškai, atsižvelgiant į mokykloje sutartą ugdymo politiką. Tad kokie vadybiniai sprendimai reikalingi visuminiam ugdymo tobulinimui mokykloje? Kaip kuriama ugdymo(si) pažangos stebėsenos sistema mokykloje? Kokį poveikį lyderystė ir vadyba gali turėti ugdymui ir mokinių patirtims, mokymosi aplinkų kūrimui, mokyklos kaip organizacijos pažangai ir mokinių ugdymosi rezultatams? Į šiuos ir kitus klausimus bus bandoma atsakyti ir analizuojant pažangiausias teorijas ir praktikas, ir taikant patirtinio mokymosi strategijas, padedančias dalyviams realiai išbandyti naujas praktikas. Programoje remiamasi Lietuvoje ir kitose šalyse atliktais tyrimais, konkrečiais Lietuvos mokyklų atvejais, iliustruojančiais mokykloje priimtų vadybinių sprendimų ir mokinių pasiekimų ryšį.

Trukmė:

40 akad. val.

Moduliai:
 • Kaip sukaupti profesinį kapitalą mokykloje?
 • Kaip užsukti mokyklos pažangos variklį siekiant geresnių mokinių ugdymosi rezultatų?
 • Kaip sustyguoti darnų ugdymo(si) procesą mokykloje?
 • Kaip sukurti aplinką mokykloje , kurioje norisi mokytis?
Uždaviniai:
 1. Išsiaiškinti šiuolaikinę švietimo lyderystės sampratą ir vadovo vaidmenį stiprinant mokytojų profesinį kapitalą bei kuriant pasitikėjimu grindžiamą mokyklos kultūrą;
 2. Supažindinti su veiksmingomis vadybinėmis teorijomis ir praktikomis, nukreiptomis į mokyklos tobulinimą;
 3. Aptarti mokyklos vadovo vaidmenį gerinant mokinių ugdymo(si) rezultatus, tobulinant ugdymo procesą bei kuriant ugdymui palankią aplinką;
 4. Išbandyti konkrečius vadybinius sprendimus, juos analizuoti ir reflektuoti.

ĮGALINIMAS – lyderystės ir ugdymo praktika

Programa atliepia organizacijų poreikį labiau sutelkti žmones, padėti jiems tapti aktyviais veikėjais ir pokyčių įgyvendintojais bei kūrėjais, o ne tais, kurie laukia nurodymų. Susiduriant su daug neapibrėžtumo bei neturint didelių finansinių resursų, programos dalyviai įgaus žinių ir praktikos kaip pasitelkti psichologiją ir padėti darbuotojams ir partneriams jaustis labiau įgalintais savo bendruomenėje. Klasėje – įgalinimo praktika padeda mokiniams tapti aktyviais pamokos dalyviais, būti atsakingais už savo mokymąsi ir motyvuoti geresniam rezultatui, išmokti priimti sprendimus, įgyvendinti pokyčius. Programa taip pat atliepia mokymosi poreikius ir savivaldaus mokymosi kompetencijos stiprinimo aktualumą. Gali padėti mokytojams padidinti metodų ir priemonių arsenalą motyvuoti mokinius siekti sėkmės.

Trukmė:

40 akad. val.

Moduliai:
 • Įgalinimas – šiuolaikinio vadovo įrankis
 • Kolegialus įgalinantis mokymasis
 • Įgalinimas klasėje
 • Savarankiškas darbas
 • Nuotolinė konsultacija
Tikslas:

Suteikti žinių bei pateikti rekomendacijas kaip įgalinti savo mokyklos bendruomenę

Uždaviniai:
 1. Supažindinti su šiuolaikiniais lyderystės modeliais ir įgalinimo samprata pasidalytosios lyderystės kontekste.
 2. Supažindinti su įgalinimo modelio struktūra, konkrečiais metodais, pavyzdžiais ir rekomendacijomis.
 3. Pritaikyti modelį analizuojant savo patirtis.
 4. Įgyti praktikos per pratybas.
 5. Suplanuoti ir išbandyti įgalinimo planus/metodus savo organizacijai/ klasei

KOMANDŲ MEISTRIŠKUMAS

Bendradarbiavimas - svarbus šiuolaikinės vadybos principas ir praktikų sistema, padedanti kurti veiksmingą, inovatyvią organizaciją, motyvuoti žmones, geriausiai panaudoti jų kompetencijas, priimti kokybiškus sprendimus. Švietimo organizacijose vis dar diskutuojama, kodėl ir kaip bendradarbiavimas gali būti naudingas, įgyvendinant mokyklos misiją, arba bendradarbiavimas yra deklaruojamas kaip principas, bet trūksta konkrečių procesų, praktikų, įrankių, padedančių realizuoti šį principą.

Trukmė:

40 akad.val.

Moduliai:
 • Komandos: kas, kodėl ir kaip
 • Savarankiškas darbas - Komandos efektyvumas – tyrimas savo organizacijoje
 • Sprendimų priėmimas komandoje
 • Komunikacija komandoje: sudėtingų situacijų įveikimas
 • Mokymasis komandoje
 • Savarankiškas darbas
Tikslas:

Tobulinti gebėjimą kurti, stiprinti ir įtvirtinti bendradarbiavimo kultūrą per vertybes, procesus, konkrečias praktikas ir metodus.

Uždaviniai:

Supažindinti su bendradarbiavimo švietimo įstaigoje samprata ir jos raida. Supažindinti su bendradarbiavimo kultūros diegimo principais ir metodais. Praktiškai išbandyti šiuolaikiškas praktikas, dalintis gerosiomis patirtimis.

Koučingas (ugdymo pokalbis)

Koučingas, arba ugdymo pokalbis – nedirektyvus būdas padėti kitam žmogui išspęsti tai, kas jam aktualu.
Koučingas suteikia galimybę žmogui tobulėti maksimaliai išnaudojant savo paties resursus. Tai reiškia sugebėjimą įgyvendinti pokytį ir būti jo autoriumi. Savo esme koučingo pokalbis skatina savarankiškos, kūrybiškos, atsakingos, sugebančios savarankiškai mokytis asmenybės formavimą (-si).
Koučingo principai atliepia švietimo lyderystės sampratoje akcentuojamą partnerišką santykį, konsultuojamojo atsakomybę bei galimybę pačiam priimti sprendimus.

Trukmė:

40 akad.val.

Moduliai:
 • Koučingo pokalbio principai ir įgūdžiai
 • Koučingo pokalbio įgūdžių tobulinimas. Metodai
 • Koučingas: sudėtingos situacijos. Koučingo principų pritaikymas savo profesinėje veikloje
 • Konsultacija
 • Savarankiškas darbas
Tikslas:

Suteikti dalyviams žinių apie ugdymo pokalbio (koučingo) principus. Suteikti bei tobulinti šiam tikslui reikalingus pokalbio vedimo įgūdžius.

Uždaviniai:
 1. Suteikti žinių apie:
  • Koučingo principus;
  • Koučingo etapus, etapų užduotis ir metodus
  • Sudėtingas koučingo situacijas ir jų sprendimo būdus.
 2. Plėtoti įgūdžius:
  • aktyvaus klausymosi
  • klausimų formulavimo
  • autentiško, partneriško santykio kūrimo
  • tikslų formulavimo
  • sutarties sudarymo
  • pokyčio skatinimo bei įvertinimo
 3. Akcentuoti vertybes ir nuostatas:
  • autentiškas santykis su klientu;
  • pasidalintoji lyderystė ir bendradarbiavimas skatina pažangą;
  • partneriškas darbas su klientu;
  • pokyčių įgyvendinimo sistemiškumo svarba;
  • ugdymo ir saviugdos kultūros.
 4. Aptarti koučingo pokalbio pritaikymą:
  • Vadovavimo ir lyderystės srityje;
  • Mentorystėje;
  • Mokytojo darbe.

Sudėtingos situacijos. Konfliktų valdymas

Programa skirta padėti vadovams, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams stiprinti savo gebėjimą efektyviai veikti iškilus nenumatytoms sudėtingoms situacijoms. Šis poreikis tiek vadovo, tiek mokytojo darbe gana akivaizdus – darbas mokykloje susijęs su dideliu neapibrėžtumo, netikėtų situacijų, įvairaus spaudimo, sudėtingų reikalavimų kiekiu. 
Šia programa siekiama dalyviams suteikti įgūdžių, kurie padės būti atsparesniam profesinio perdegimo sindromui, padidins galimybes lengviau susitvarkyti su sudėtingomis darbinėmis situacijomis (ypač emocijų ir santykių sferose), efektyviau reaguoti į stresą keliančius veiksnius, ypač – konfliktines situacijas.
Programa remiasi RET (racionaliosios emocijų terapijos), kognityvinės ir elgesio psichologijos principais.

Trukmė:

40 akad.val.

Moduliai:
 • Kaip elgtis sudėtingose situacijose
 • Streso valdymas
 • Konfliktų valdymas
 • Konsultacija
 • Savarankiškas darbas
Tikslas:

Suteikti žinių ir įgūdžių efektyviau suvaldyti sudėtingas (ypač – konfliktines) situacijas, tokiu būdu padidinti gebėjimą reaguoti konstruktyviai.

Uždaviniai:
 1. Padėti dalyviams įsivardinti objektyvias ir subjektyvias psichologines grėsmes profesinėje sferoje.
 2. Įsivertinti savo individualias stipriąsias ir silpnąsias sritis.
 3. Supažindinti su psichologiniais šių grėsmių įveikimo principais.
 4. Pateikti praktinių rekomendacijų, kaip įveikti sudėtingas situacijas, kaip konstruktyviai elgtis iškilus konfliktui.
 5. Įgyti praktikos per pratybas
 6. Suplanuoti individualią strategiją, kaip pritaikyti seminare išbandytą metodą (-us).

Dėl mokymų kreipkitės el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 629  42 242.

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams skirta praktinio mokymosi programa sudaryta iš dviejų modulių, po keturis mokymus kiekviename. Pirmieji mokymai parengti remiantis asmenine vadybinio darbo patirtimi, kuri apima ne tik sėkmių įvardijimą, bet ir problemų iškėlimą. Ji skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, metodinių grupių pirmininkams.

 Antrieji - Lietuvoje  parengtais dokumentais-gairėmis, padėsiančiomis mokytojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ką per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.

Skaityti daugiau...

Tyrimais įrodyta , kad vadovavimo mokyklai kokybė yra antras pagal svarbumą veiksnys, darantis įtaką mokinių mokymuisi. Pirmasis ir svarbiausias veiksnys yra mokytojų darbo kokybė, kuri savo ruožtu priklauso nuo vadovavimo, t.y. kaip vadovai sukuria motyvuojančią aplinką, padedančią mokytojams pasišvęsti mokinių mokymosi pažangai. Lietuvoje vis dar nepakankamai pripažintas mokyklos vadovo kaip mokymosi vedlio vaidmuo, dėl to Mokyklų tobulinimo centras nuo 2015 m. pradeda naują veiklos kryptį , kurią pavadinome Švietimo vadovų mokykla.

Ką laikome švietimo vadovais?

Skaityti daugiau...

Renginiai vadovams

Nėra renginių

Prisijungimas

Prisijungę prie MTC svetainės Jūs galėsite peržiūrėti savo pasirinktus renginius, sąskaitas bei užsakymus.

Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis
Projekto „Renkuosi mokyti!“ tel. +370 5  212 7173 El. paštas: info@renkuosimokyti.lt