Nuo 2023 m. rugsėjo pradėtos įgyvendinti atnaujintos Bendrosios programos. Vienas iš aktualiausių klausimų, vis dar keliančių nemažai rūpesčio mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir vadovams, yra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijęs turimų vertinimo tvarkų peržiūrėjimas, atnaujinimas, koregavimas.

Mokyklų tobulinimo centro švietimo ekspertės Dr. Eglė Pranckūniene ir Olivija Saranienė parengė profesinio tobulėjimo programą, kuri padės mokytojams išsiaiškinti naujus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus nurodytus LR ŠMSM 2023-08-31 patvirtintame Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos apraše (Nr. V-1125).

Programa skirta suprasti, kaip naujus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus realizuoti tiek konkrečioje pamokoje, tiek ilgesniuoju laikotarpiu, stebint ir fiksuojant mokinių daromą pažangą, ir kaip atnaujinti mokyklos turimą vertinimo tvarką, atliepiančią naujas vertinimo kryptis. Kviečiame registruotis į nuotolinius mokymus, kurie vyks lapkričio mėn. arba pasikviesti lektores į savo mokyklą