Empatinio bendravimo mokymai yra parengti pagal tarptautinę NVC (angl. Non-Violent Communication) metodiką, kurios pradininku laikomas psichologas dr. M. Rosenbergas, kuris teigia, kad „vaikams reikalingi kur kas daugiau nei pagrindiniai skaitymo, rašymo ir matematikos įgūdžiai. Taip pat vaikai turi išmokti mąstyti patys, rasti prasmę to, ką išmoko, ir dirbti bei gyventi kartu“. NVC metodika sulaukė tarptautinio pripažinimo švietimo srityje (Švedijoje, Slovėnijoje, Amerikoje, Lietuvoje (privačios mokyklos), pagal kurią kuriasi mokyklos besiremiančios empatinio bendravimo pagrindu). Pagal 2017 m. “Results for Life’ Report, Princes Trust &HSBC” 91 proc. mokytojų teigia, jog mokyklos turėtų daugiau dirbti ties mokinių minkštųjų įgūdžių (soft skills) ugdymui.
Empatinio bendravimo mokymai - tai mokymai apie pagarbaus ir tvirto santykio kūrimą, empatiją sau ir kitiems, aiškius ir konkrečius būdus konfliktų sprendimui ir nuoširdaus ryšio mezgimui. Švietime - tai konkretus įrankis ugdant mokinių bei mokytojų socialinį ir emocinį intelektą, keičiant nuostatas, trukdančias į ugdymo(si) prosesą į(si)traukti kiekvieną vaiką.
Pasak prof. V. Targamadzės įžvalgų apie siekį priartėti prie geros mokyklos koncepcijos - “ypač aktualus asmenybės vertybinės orientacijos ugdymas – socialinis, pilietinis, dorinis asmens brandinimas. Visa tai turi įtakos tinkamos šiems laikams mokyklos vizijai” (plačiau). Siekiant įgyvendinti geros mokyklos koncepciją ir ugdyti asmenybes su tvirtomis vertybinėmis orientacijomis bei stipriomis bendrosiomis kompetencijomis, empatinio bendravimo mokymai tampa puikiu įrankiu pedagogams, pagalbos specialistams ir vadovams ugdyti visapusišką asmenybės ūgtį.
NVC metodikos taikymą švietime išreiškia Paulo Freire (1921-1997) mintis - „švietimas turėtų užtikrinti ne atitikimą, o laisvės praktiką, priemones, kuriomis asmenys kritiškai ir kūrybiškai elgiasi su realybe ir sužino, kaip dalyvauti pertvarkant savo pasaulį“

Trukmė:

40 akad. val. 

Moduliai:
  • Empatinis bendravimas. Samprata ir įgyvendinimo žingsniai.
  • Praktinių situacijų sprendimas mokyklos aplinkoje, pasitelkiant empatinio bendravimo įrankius.
  • Empatinio ir aktyvaus klausymo praktika.
  • Ryšio užmezgimas. Konfliktų sprendimas mokymosi aplinkoje.
Tikslas:

Pristačius empatinio bendravimo metodiką ir jos svarbiausius elementus, ugdyti švietimo bendruomenės empatinio bendravimo kompetenciją (žinias, gebėjimus ir supratimą), taikų konfliktų sprendimą, ryšio užmezgimą su kitais ir savimi bei praktikuoti vertybinį ugdymą(si) ir strategijas jį diegti mokykloje.

Uždaviniai:

Suteikti mokyklose dirbantiems specialistams (mokytojams, soc.pedagogams, psichologams, vadovams) empatinio (nesmurtinio) bendravimo pagrindus.
Ugdyti švietimo bendruomenės gebėjimus, nuostatas ir žinias, kurios sudaro empatinio bendravimo kompetenciją:

  • Gebėjimą atsiriboti nuo šališko vertinimo bei objektyviai įvertinti (ypatingai konfliktines) situacijas. Gebėjimą stebėti ir reflektuoti savo nuostatas, darančias įtakos vertinimui.
  • Gebėjimą atpažinti ir įvardinti savo bei mokinio jausmus. Turėti platų jausmų žodyną.
  • Gebėjimą atpažinti savo ir mokinių patenkintus ir nepatenkintus poreikius bei juos įvardinti.
  • Gebėjimą įvardinti ir surasti strategijas sudėtingų situacijų švietime sprendimui.

Ugdyti gebėjimą megzti tvirtą emocinį ryšį savimi ir su mokiniais, taikant aktyvaus ir empatinio klausymo metodus bei kitus įrankius.

Ugdyti gebėjimą rasti empatinio bendravimo praktikas, kurios sutaptų su mokytojo profesiniu tapatumu ir individualiai tiktų ryšio su mokiniais užmezgimui. Suteikti žinių apie konfliktų sprendimą bei ugdyti nuostatas ir gebėjimus, reikalingus konfliktų sprendimui mokykloje, kurie būtų pagrįsti pagarba ir bendradarbiavimu tarp skirtingu šalių.

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 135