Šiais mokymais siekiama suteikti žinių ir įgūdžių dirbti su įvairių kultūrų ir socialinių grupių mokiniais ir kurti kultūriškai ir socialiai jautrią, įtraukią bei saugią aplinką Lietuvos mokyklose. Ilgalaikis mokymų poveikis, tikimasi, bus atviresnės įvairovei, žmogaus teises gerbiančios mokyklų bendruomenės, kuriose etninių ir kultūrinių mažumų mokiniai nepatirs įvairių formų diskriminacijos ir rasizmo.

Lietuva ilgą laiką pasižymėjo gana homogeniška etnine gyventojų sudėtimi. Dėl įvairių geopolitinių ir socioekonominių priežasčių pastaraisiais metais atvykstančių asmenų skaičius išaugo. Švietimo sistemoje retai keliami kultūrinio jautrumo, įtraukties ir saugumo klausimai, tačiau pastaraisiais metais didėjant imigrantų skaičiui, šie klausimai tampa vis aktualesni. Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos švietimo sistema susiduria su per silpnais tarpkultūriniais gebėjimais, metodinių priemonių stygiumi, bei švietimo organizavimo problemomis.

Kultūrinių kompetencijų ir jautrumo klausimai taip pat aktualūs siekiant į Lietuvos visuomenę sėkmingai integruoti tautinių mažumų vaikus. Lietuvos socialinių tyrimų centro atlikto tyrimo pagrindu suformuluotose rekomendacijose Tautinių mažumų tapatumo išsaugojimo ir integracijos į Lietuvos visuomenę programoje pabrėžiama, kad siekiant mažinti tautinių mažumų marginalizacijos grėsmę svarbus tarpusavio tolerancijos mokyklų bendruomenėse skatinimas, pedagogų, administracijos darbuotojų jautrumo tarpkultūriniams skirtumams, tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas. Taip pat mokyklose svarbu atliepti socialinę įvairovę, pavyzdžiui, įvairaus galumo asmenų įtrauktį (pakoreguotame Lietuvos Švietimo įstatyme įtvirtinta, kad nuo 2024 metų visos bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus) skirtingų ekonominių klasių, lyčių ir pan. asmenis.

Siekiant atliepti įvardintus iššūkius ir užtikrinti žmogaus teises visiems, siūlome tęstinius mokymus mokyklų darbuotojų kolektyvams, siekiantiems kurti įvairiakultūrę, saugią ir jautrią mokyklą. Mokymų metodai bus teoriniai ir praktiniai: seminarų metu bus aptariamas teorinis kontekstas, bus taikomi patyriminio ir neformalaus mokymosi metodai, situacijų simuliacijos, dalinimasis patirtimis, sprendimų paieška.

Tikslas:

Mokytojus, pagalbos vaikui specialistus ir mokyklos administraciją parengti kultūrinei ir socialinei įvairovei mokyklose: gebėti atpažinti įvairias diskriminacijos apraiškas, spręsti iškilusias problemas ir kurti kultūriškai ir socialiai jautrią atmosferą savo mokyklos kontekste.

Pagrindinės temos:
  • Kultūros samprata, kultūrinės ir socialinės grupės, daugumos/mažumos galios santykiai. Kultūriniai ir socialiniai stereotipai. Kultūrinės ir socialinės reprezentacijos visuomenėje.
  • Šablonų (template) kūrimo žingsniai pasitelkiant vizualias priemones
  • Tarpkultūrinių kompetencijų stiprinimas mokyklų bendruomenėse.
  • Kultūrinių, etninių ir socialinių grupių reprezentavimas ir stereotipai.
Kaip dirbsime:

3 seminarai po 6 val. + savarankiškas darbas, konsultacijos sutartu laiku.

Trukmė:

40 akad. val. 

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 96